Kto może płacić alimenty?

Źródłem stosunku alimentacyjnego jest stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy zobowiązanym a osobą uprawnioną do alimentów. Obowiązek alimentacyjny jest wynikiem pokrewieństwa lub więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Powstanie obowiązku alimentacyjnego związane jest z zaistnieniem następujących zdarzeń:

  • zawarcie małżeństwa;
  • urodzenie dziecka (ustalenie pochodzenia dziecka od określonej osoby);
  • przysposobienie.

Sam fakt powstania stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub stosunku przysposobienia powoduje, że określeni przez ustawę krewni, małżonkowie czy osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także niektórzy powinowaci stają się osobami zobowiązanymi do alimentacji względem siebie z mocy prawa. Należy jednak pamiętać, że wystąpienie przez uprawnionego z roszczeniem mającym na celu realizację tego obowiązku jest możliwe dopiero gdy zaistnieją przesłanki przewidziane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Który z krewnych jest zobowiązany do uiszczenia alimentów?

Zgodnie z art. 128 k.r.o. obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych:

  • w linii prostej – dotyczy wstępnych (rodziców, dziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuków itd.) i nie jest ograniczony stopniem pokrewieństwem;
  • w linii bocznej – dotyczy tylko rodzeństwa, zarówno rodzonego, jak i przyrodniego.

Obowiązek alimentacyjny obciąża najpierw krewnych w linii prostej, a w przypadku kiedy ich brak lub nie mogą wykonywać obowiązków alimentacyjnych obciąża w dalszej kolejności rodzeństwo

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego przez choćby jednego z krewnych bliższego stopnia, wyłącza obowiązek dalszych krewnych.

Przykład 1: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem małoletniego dziecka wyprzedza obowiązek alimentacyjny dziadków względem tego dziecka i obowiązek alimentacyjny rodzeństwa.  

Przykład 2: Uprawniony do alimentów nie ma dzieci, wnuków (zstępnych) ani rodziców i dziadków (wstępnych), ma natomiast dwoje rodzeństwa, z których każde ma zbliżone możliwości zarobkowe i majątkowe. Obowiązek alimentacyjny obciąża więc dwoje rodzeństwa w tym samym stopniu, w częściach odpowiadających ich możliwościom majątkowym i zarobkowym.

Zarówno prawo do alimentów, jak i obowiązek ich uiszczania, wygasają z chwilą śmierci uprawnionego lub zobowiązanego, dlatego też nie przechodzą one na spadkobierców.

Poznaj nasze usługi w zakresie aliementów.