Przysługuje Ci władza rodzicielska czy chcesz o nią zawalczyć? Uważasz, że Twój były partner źle opiekuje się Waszym dzieckiem ? Wystąp do sądu!

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, które przysługują rodzicowi aż do pełnoletności dziecka. Składają się na nią:

 • obowiązek pieczy nad osobą i majątkiem dziecka,
 • wychowywanie dziecka z poszanowaniem jego godności i praw,
 • rozwój dziecka zgodnie z jego dobrem i interesem społecznym,
 • powinność w wysłuchania dziecka przed podjęciem ważniejszych decyzji,
 • troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka,
 • przygotowanie dziecka do należytej pracy na rzecz społeczeństwa.

Władza rodzicielska może być wykonywana następująco:
 • wspólne przez rodziców

Gdy rodzice dojdą do porozumienia i nie ma żadnych przeciwskazań władza rodzicielska trafia do każdego w z nich. Mają oni obowiązek wspólnego rozstrzygania o sprawach dziecka zgodnie z jego najlepszym interesem i jego rozsądnym życzeniem. Sąd kieruje się również zasadą, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie. 

 • przez jednego z rodziców 

Najczęściej zdarza się w przypadku, gdy jeden z rodziców nie żyje, ale także gdy jednego z rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej lub ją zawieszono.

 • przez osoby inne niż rodzice

Czasami zdarza się również, że wskutek swoich negatywnych działań rodzice tracą władzę rodzicielską nad dziećmi. W takim wypadku małoletni trafia pod opiekę innej osoby.

 

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu opieki nad swoim dzieckiem i uważasz, że władza drugiego rodzina powinna być skontrolowana, możesz wnosić do sądu o jej ograniczenie, zawieszenie lub całkowite pozbawienie.

Ograniczenie

Kiedy dobro dziecka jest zagrożone sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzica, w jeden lub więcej następujących sposobów:

 • zobowiązuje rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania np. do pracy z asystentem rodziny czy do uczęszczania do placówki wsparcia dziennego;
 • określa jakie czynności nie mogą być przez rodziców wykonywane bez zezwolenia sądu;
 • poddaje wykonywanie władzy nadzorowi kuratora sądowego;
 • kieruje małoletniego do instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
 • zarządza umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub powierza tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej innym osobom lub umieszcza dziecko w zakładzie leczniczym.
Zawieszenie 

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może zawiesić władzę rodzica. W konsekwencji, jego obowiązki nie przestają istnieć, ale nie może on ich czasowo wykonywać. W wypadku zmiany sytuacji, sąd ponownie może zbadać okoliczności i uchylić zawieszenie.

Pozbawienie

Najsurowszy możliwy środek interwencji sądu, stosowany wyłącznie w najcięższych przypadkach.

Przesłanki:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
 • rodzic nadużywa władzy,
 • w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki.

 

Jeżeli uważasz, że któraś z powyższych okoliczności ma miejsce w Twoim przypadku musisz złożyć wniosek do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Masz do tego prawo jako jedno z rodziców dziecka, ale może tego również dokonać każda osoba, która podejrzewa, że rodzice sprawują władzę rodzicielską niewłaściwie i w sposób zagrażający dobru dziecka. Sprawy władzy rodzicielskiej są na tyle poważne, że sąd może nawet wszcząć postępowanie z urzędu.

We wniosku o ograniczenie, zawieszenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej musisz powołać się na konkretne sytuacje, które miały miejsce i spełniają przesłanki zasadności wniosku. Ponadto, potrzebne będą dowody, aby uprawdopodobnić Twoje żądanie. Na tym etapie przyda Ci się kompetentny pełnomocnik, który bez problemu poradzi sobie z napisaniem wniosku, uzasadnieniem go, a ponadto zastąpi Cię w trakcie rozprawy, kiedy Ciebie nie będzie w kraju, co będzie dużą oszczędnością Twojego czasu.

Władza rodzicielska to jedna z najważniejszych instytucji prawa rodzinnego. Jeżeli chcesz o nią zawalczyć zgłoś się do nas- mamy doświadczenie w sprawach rodzinnych, współpracujemy z ekspertami w tej dziedzinie i żadna sprawa rodzinna nie jest nam obca.

Wiemy jak zadbać o Twoje sprawy. Oferta dotyczy zarówno, gdy rodzice są w Polsce jak i gdy jedno z nich jest za granicą.

Skontaktuj się a nie pożałujesz!