Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu spraw majątkowych pomiędzy małżonkami, do których należą:

  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
  • zniesienie współności majątkowej,
  • podział majątku wspólnego.

Jeżeli potrzebna jest Ci pomoc prawna w sprawach dot. kwestii majątkowych pomiędzy Tobą a Twoim małżonkiem zapraszamy na spotkanie do siedziby naszej Kancelarii w Opolu - zadzwoń i umów się.


Tel. +48 505 205 548

 

podział-majątku

 

Wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z mocy ustawy w chwili zawarcia małżeństwa. Majątek wspólny obejmuje przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej między nimi, natomiast przedmioty niewchodzące w skład majątku wspólnego będą składnikami majątku osobistego danego małżonka. Ustawodawca w art. 31 § w Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skonkretyzował przedmiot majątku wspólnego, jednakże należy pamiętać, iż katalog ten ma charakter otwarty.

Do majątku wspólnego małżonków należeć będą przede wszystkim:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawowa wspólność majątkowa jest podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym, ale nie przymusowym. Warto zauważyć, że małżonkowie mogą poprzez zawarcie umowy majątkowej rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową powstałą z mocy prawa. Innymi wariantami postępowania jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, w zależności od decyzji małżonków, z wyrównaniem dorobków lub bez. Rozdzielność majątkowa powstaje w wyniku zawarcia umowy majątkowej, a jeżeli nie zastrzeżono, iż ma być to rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, to również w następstwie orzeczenia sądu albo w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub orzeczenia separacji.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Małżeńskie umowy majątkowe zawierane są w formie aktu notarialnego. 

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz w Opolu zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie rodzinnych spraw majątkowych. Radcowie prawni naszej kancelarii w Opolu świadczą związane z tym obszarem usługi prawne poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzenie małżeńskich umów majątkowych modyfikujących kwestie wspólności majątkowej, prowadzenie rozmów i negocjacji, jak również reprezentowanie klienta przed sądem.

Sprawy rodzinne związane z małżeńskimi ustrojami majątkowymi to ten rodzaj spraw, któremu niejednokrotnie towarzyszy nerwowa atmosfera, dlatego podejście do przedmiotu sprawy z odpowiednim wyczuciem jest w tym przypadku bardzo ważne, a takowym bezsprzecznie mogą pochwalić się radcowie prawni reprezentujący naszą kancelarię prawną w Opolu.