Kogo obowiązuje płacenie alimentów?

Zgodnie z prawem zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych są m.in.:

  • rodzice wobec dziecka, które nie ma jeszcze możliwości samodzielnego utrzymania, chyba że dochody z jego majątku są wystarczające, aby zabezpieczyć jego utrzymanie i wychowanie
  • osoby związane stosunkiem pokrewieństwa czy powinowactwa z inną osobą, wobec której zobowiązane są do świadczeń alimentacyjnych z powodu uzasadnionego niedostatku osoby uprawnionej

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależny jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i zdolności zarobkowych zobowiązanego. 

Przesłanki wszczęcia egzekucji:

Egzekucja jest podstawna, gdy spełnione są obydwie poniższe przesłanki:

  •  istnieje tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności

W przypadku alimentów nadawana jest ona przez sąd z urzędu i doręczana wierzycielowi.

  • brak jest uiszczenia świadczeń alimentacyjnych w określonym w tytule egzekucyjnym terminie

Jak wnieść wniosek o egzekucję alimentów do komornika?

Egzekucję rozpoczyna się na wniosek wierzyciela. We wniosku należy podać wysokość zaległości alimentacyjnej. Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać źródła dochodów dłużnika, jednak gdy egzekucja ma nastąpić z nieruchomości, należy konkretnie ją wskazać. Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela lub dłużnika.

Czynności komornicze

Komornik zobowiązany jest z urzędu do przeprowadzenia dochodzenia w przedmiocie zarobków i stanu majątku dłużnika oraz miejsca jego zamieszkania. W przypadku bezskuteczności tego dochodzenia, na wniosek komornika, czynności przeprowadzi Policja. Dochodzenie takie powtarza się okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.
Długi alimentacyjne mają, zgodnie z prawem, pierwszeństwo przed innymi, dlatego też w przypadku skutecznej egzekucji, zaległe alimenty są przekazywane wierzycielowi, zaraz po wyrównaniu opłat komorniczych. 

 

Kiedy zaległość trwa dłużej niż 6 miesięcy, komornik z urzędu składa wniosek do KRS o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Gdy dłużnik uchyla się od obowiązku alimentacyjnego a egzekucja nie przynosi skutku, wierzyciel ma prawo skierowania wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej.

Poznaj nasze usługi w zakresie aliementów.