Posiadasz długi w kraju? Pracujesz za granicą? Chcesz się oddłużyć? Ratunkiem dla Ciebie może być upadłość konsumencka, czyli redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć:

 • osoba fizyczna, która nie posiada statusu przedsiębiorcy,
 • wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • były wspólnik osobowej spółki handlowej,
 • rolnik nieprowadzący innej działalności gospodarczej.

Co ważne, musi nastąpić przesłanka niewypłacalności, czyli niemożność wykonywania swoich zobowiązań.
Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, jednakże jeżeli mieszkasz za granicą i nie posiadasz takowego w Polsce, właściwym będzie sąd, w obszarze jurysdykcji którego znajduje się Twój majątek.

Wniosek o ogłoszenie może złożyć wyłącznie dłużnik i musi on zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL dłużnika,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich udokumentowanie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku,
 • spis wierzycieli, w którym zawarte są ich adresy, wysokość wierzytelności i terminy zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych, tzn. takich co do zakresu których zachodzi spór z wierzycielem,
 • lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Sąd oddali jednak wniosek o upadłość, jeżeli nastąpiła choć jedna z poniższych okoliczności:

 • doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub umyślnie zwiększyłeś jej stopień,
 • dokonałeś czynności prawnej, która została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • miałeś obowiązek zgłosić upadłość jako przedsiębiorca, ale tego nie dokonałeś,
 • dane przedstawione we wniosku są niezgodne z rzeczywistością,
 • w ciągu ostatnich 10 lat prowadzono wobec Ciebie postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone nie na Twój wniosek,
 • sąd stworzył już dla Ciebie plan spłaty i uchylił go w skutek niewykonywania zawartych w nim zobowiązań,
 • ogłosiłeś już upadłość konsumencką w ciągu ostatnich 10 lat.

Sąd, uwzględniając wniosek, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

 • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • wzywa wierzycieli upadłego o zgłaszanie wierzytelności,
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa na nieruchomości upadłego.

Po wydaniu postanowienia, cały Twój majątek, łącznie z wynagrodzeniem ze stosunku pracy, staje się masą upadłości i trafia w ręce syndyka, który dokonuje jego inwentaryzacji, a następnie przystępuje do jego sprzedaży. W konsekwencji, tracisz możliwość swobodnego rozporządzania swoimi finansami. Dodatkowo, wszystkie Twoje zobowiązania staną się natychmiastowo wykonalne.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty, sąd określa w jakim zakresie i czasie upadły jest zobowiązany spłacić zobowiązania uznane na liście wierzytelności, bierze również pod uwagę możliwość zarobkowe upadłego, jego potrzeby mieszkaniowe i zobowiązania wynikające z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd decyduje także jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu. 

Co ciekawe, może on również umorzyć zobowiązania bez stworzenia planu spłat, jeżeli sytuacja osobista upadłego wskazuje, że nie jest on zdolny do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań finansowych.
Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest procesem dość skomplikowanym, lecz prowadzi do bardzo pozytywnych skutków dla dłużnika. Jeżeli po naszej stronie posiadamy kompetentnego pełnomocnika o dużym doświadczeniu, zwiększamy swoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy. 


Nasza kancelaria oferuje pełną i fachową obsługę prawną na każdym kroku procedury upadłości konsumenckiej, również klientom mieszkającym czy pracującym za granicą, a zadłużonym w Polsce. Możemy zapewnić Cię, że dołożymy wszelkich starań, abyś pozbył się swoich długów w kraju.
Skontaktuj się z nami!