Sprawy rozwodowe Opole

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie następujących zagadnień związanych z instytucją małżeństwa:

 • rozwody, w tym pozew o rozwód Opole, w tym także, pozew o rozwód z wyłączną winą jednego małżonka, a także pozew o rozwód bez orzekania o winie;

 • separacja Opole,

 • unieważnienie małżeństwa,

 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • postępowania pozasądowe w zakresie ustalenia warunków rozwodu, w tym negocjacje w zakresie wysokości przyznania alimentów dla małżonka oraz dzieci, ustalenia częstotliwości kontaktów z dziećmi;

 • sporządzanie pism procesowych w zakresie rozwodu, separacji;

 • podział majątku po rozwodzie między byłymi małżonkami, a także podział mieszkania, podział zobowiązań zaciągniętych podczas trwania małżeństwa;

 • sprawy związane z zadłużeniem i wierzycielami jednego małżonka;

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;

 • profesjonalna obsługa prawna w zakresie sporządzania umów małżeńskich;

 • dochodzenie roszczeń z tytułu zaspokojenia rodziny;

 • reprezentacja klienta przed sądem, a także podczas mediacji na każdym etapie postępowania;

Sprawy związane z małżeństwem, a szczególnie sprawy rozwodowe, są tematami niezwykle delikatnymi - jeżeli więc potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie zadzwoń i umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a udzielimy Ci profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej.

Gwarantujemy, że przeprowadzimy Cię bezboleśnie przez sprawę rozwodową, a także pomożemy załatwić wszystkie sporne kwestie związane z ustaleniem kontaktów, czy alimentami dla małoletnich dzieci. Sprawa rozwodowa wiąże się ze stresem i dużymi emocjami. Jesteśmy profesjonalistami, którzy charakteryzując się nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale również lojalnością oraz poufnością w stosunku do klienta, potrafimy podejść do sprawy z dystansem i doradzić klientowi w najlepszy dla niego sposób.

Rozwód Opole - Kancelaria Hilarowicz

GUS w swoich raportach wskazuje, że co roku wpływa do sądów okręgowych od 20 do nawet 60 tysięcy pozwów rozwodowych. Wskazuje tym samym, że nawet ¼ małżeństw kończy się w sądzie, co jest wartością wyższą, niż wskazują na to dane sprzed kilkunastu lat. Przyczyną rozstań są zarówno problemy finansowe, które często pokrywają się z różnym podejściem do oszczędzania i inwestowania, jak i niezgodność charakteru, zdrada, używki czy brak komunikacji. Rozwód Opole w ujęciu prawnym ma na celu zakończyć formalny związek z wniosku małżonka — bez względu na te przyczyny. W całym procesie niezwykle ważne jest zachowanie empatii i wsparcia – sprawy rozwodowe i wynikające z nich negocjacje bywają niezwykle trudne i emocjonalne dla obu stron. Rolą Kancelarii – w dużym uproszczeniu – jest umożliwić, przeprowadzić i usprawnić rozwód Opole. Ważne jest więc, aby wybrać ekspertów w branży, którzy na podstawie doświadczenia są w stanie pomóc na każdym tym, koniecznym etapie.


Zadzwoń: +48 505 205 548

separacja-rozwód-opole

 

Czym jest rozwód?

Rozwód to instytucja prawna, której zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może żądać każdy z małżonków, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między nimi. Konieczne jest, by przesłanka trwałości i zupełności występowały łącznie. O zupełnym rozkładzie pożycia można mówić w sytuacji zerwania wszelkich więzów łączących małżonków, a więc ustania:

 • więzi duchowej, polegającej na istnieniu sfery uczuć manifestowanych przez małżonków,
 • więzi fizycznej polegającej na podejmowaniu pożycia małżeńskiego,
 • więzi ekonomicznej polegającej na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Trwałość rozkładu pożycia rozumieć należy jako pewien nieodwracalny stan zerwania wyżej wymienionych więzi, niezależnie od długości okresu czasu, w którym to nastąpiło. Stąd też Sąd każdorazowo i indywidualnie oceniać będzie zasadność żądania, jak również to, czy wymagane przesłanki wystąpiły w wystarczającym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których można mówić o niedopuszczalności rozwodu.

Rozwodu nie orzeka się, jeżeli:

 • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
 • wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Rozwód to nie tylko małżonkowie

Składając pozew o rozwód, określamy nie tylko z czyjej winy ma zostać orzeczony rozwód, ale wnosimy także o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a także wnosimy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, które z nim na stałe nie przebywa, określenie wysokości alimentów, który rodzic zobowiązuje się uiszczać na dziecko, a także kwestia uregulowania budynku mieszkalnego, który małżonkowie zajmowali na potrzeby założonej rodziny.

Art. 58 k.r,i.o. stanowi iż, § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. (Dz.U.2015.0.2082 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

Jako profesjonaliści w tym zakresie, pomożemy ci ustalić wszystkie kwestie związane z małoletnimi dziećmi, aby sprawę załatwić najmniej konfliktowo i bez szkody dla całej rodziny. Sprawy takie jak rozwody Opole prowadzimy od wielu lat, zawsze z poszanowaniem drugiej strony i mając na uwadze dobro dzieci.

Jako radcowie prawni specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym na co dzień poruszamy się w obrębie spraw związanych z rozwodem i jego konsekwencjami. Ponadto posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a także niezbędny zasób wiedzy do działania w tym obszarze. 

W ramach kompleksowej pomocy prawnej świadczonej przez prawników i adwokatów w naszej kancelarii w Opolu zajmujemy się przede wszystkim osobistymi spotkaniami z klientami, sporządzaniem pism procesowych czy prowadzeniem sprawy rozwodowe Opole przed sądem. Jeżeli chcieliby Państwo wystąpić do Sądu z pozwem o rozwód, to radcowie prawni kancelarii w Opolu mogą zaoferować Państwu profesjonalną obsługę w tym zakresie, gwarantując należytą staranność i poufność.

Prawnicy zrzeszeni w Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie udzielania porad prawnych i prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, odpowiednio zadbają o to, by w możliwie najwyższym stopniu zadośćuczynić żądaniom klienta naszej kancelarii w Opolu.

Często otrzymujemy pytania o to w którym sądzie należy złożyć pozew o rozwód? Klientom zawsze podpowiadamy, że pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (jeśli chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa). W innym wypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce zamieszkania nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda (art.41 k.p.c.). W przypadku gdy sprawa dotyczy naszego miasta - Opola pozew o rozwód należy złożyć w I Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Mimo, że główna siedziba naszej kancelarii mieści się w Opolu, to nasi przedstawiciele prowadzą sprawy rozwodowe i reprezentują Klientów z takich miast jak Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg i Kluczbork. Zachęcamy do kontaktu z nami!Bardzo często jesteśmy pytani o tzw. "rozwód za granicą" czyli sytuację gdy dana osoba chce się rozwieść, ale przebywa obecnie za granicą choć posiada polskie obywatelstwo. Więcej o postępowaniu w takiej sytuacji napisaliśmy w sekcji poradnikowej - https://kancelariahilarowicz.pl/porady-dla-polakow-za-granica/warianty-rozwodu-za-granica.