W zakresie spraw spadkowych w Kancelarii możecie Państwo otrzymać wsparcie w zakresie poniższych:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • unieważnienie małżeństwa
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W zakresie prawa spadkowego usługi Kancelarii obejmują również pomoc w zakresie wyłączenia od dziedziczenia, tj.:

  • odrzucenie spadku
  • zrzeczenie się dziedziczenia

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 505 205 548

Windykacja Opole Hilarowicz

 

Należy wiedzieć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku pod warunkiem, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Można przyjąć, iż postępowanie spadkowe jest dwuetapowe:

  • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • postępowanie o dział spadku pomiędzy spadkobiercami.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest to postępowanie przed sądem, które przeprowadza się na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. W toku postępowania sąd ustala, czy zmarły pozostawił testament, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej łącznie z otrzymaną przez spadkobierców darowizną. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami, a także określenie w jaki sposób ten podział nastąpi.

Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie spadku bez żadnych ograniczeń (w szczególności bez ograniczenia długów spadkowych).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza natomiast, ogranicza odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości spadku.

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w dwóch wypadkach:

  • kiedy to spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub
  • w sytuacji gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy. Jest to oświadczenie woli spadkobiercy składane przed notariuszem lub sądem. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku to odmowa przyjęcia zarówno majątku, jak i długów spadkowych.

Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową sporządzaną w formie aktu notarialnego, jaką przyszły spadkodawca za życia zawiera ze spadkobiercą. Strony umawiają się, że dana osoba nie będzie dziedziczyła po spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy również zstępnych (dzieci, wnuki) zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

Jeżeli potrzebna jest Ci pomoc prawna w sprawach spadkowych skontaktuj się z Kancelarią, w celu uzyskania fachowej i rzetelniej porady! Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie!