W zakresie spraw spadkowych w Kancelarii możecie Państwo otrzymać wsparcie w zakresie poniższych:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • unieważnienie małżeństwa
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W zakresie prawa spadkowego usługi Kancelarii obejmują również pomoc w zakresie wyłączenia od dziedziczenia, tj.:

  • odrzucenie spadku
  • zrzeczenie się dziedziczenia

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 505 205 548

Windykacja Opole Hilarowicz

 

Należy wiedzieć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku pod warunkiem, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Można przyjąć, iż postępowanie spadkowe jest dwuetapowe:

  • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • postępowanie o dział spadku pomiędzy spadkobiercami.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest to postępowanie przed sądem, które przeprowadza się na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. W toku postępowania sąd ustala, czy zmarły pozostawił testament, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej łącznie z otrzymaną przez spadkobierców darowizną. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami, a także określenie w jaki sposób ten podział nastąpi.

Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie spadku bez żadnych ograniczeń (w szczególności bez ograniczenia długów spadkowych).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza natomiast, ogranicza odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości spadku.

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w dwóch wypadkach:

  • kiedy to spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub
  • w sytuacji gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy. Jest to oświadczenie woli spadkobiercy składane przed notariuszem lub sądem. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku to odmowa przyjęcia zarówno majątku, jak i długów spadkowych.

Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową sporządzaną w formie aktu notarialnego, jaką przyszły spadkodawca za życia zawiera ze spadkobiercą. Strony umawiają się, że dana osoba nie będzie dziedziczyła po spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy również zstępnych (dzieci, wnuki) zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

Sprawy spadkowe Opole - Kancelaria Hilarowicz

Prawo spadkowe jest jedną z tych dziedzin prawa, z którą każdy z nas kiedyś będzie musiał się zmierzyć. Po śmierci bliskiej nam osoby często pomijamy kwestie przepisów prawnych dotyczących dziedziczenia jego skutków czy konsekwencji. Wielokrotnie zdarza się, że zapominamy, że spadek to nie tylko aktywa, ale także zobowiązania i długi, które pozostawił spadkodawca. Dzięki podjęciu stosownych działań możemy się uchronić przed negatywnymi konsekwencjami spadkobrania, w tym celu nieodzowna jest pomoc Kancelarii, która pomoże podjąć właściwą decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a sprawy spadkowe w Opolu staną się łatwiejsze do przeprowadzenia. Istotne jest aby niezwłocznie po śmierci osoby najbliższej podjąć działania mające na celu uzyskanie jak największej ilości informacji o jej majątku, czy osoba ta miała długi, tj. zaciągała zobowiązania (brała kredyty, pożyczki), czy regulowała swoje zobowiązania. Zgromadzenie powyższych informacji pozwoli uniknąć problemów i ewentualnej spłaty długów przez spadkobierców w przyszłości.

Wielokrotnie zdarza się, iż brak świadomości prawnej w zakresie spraw spadkowych w Opolu powoduje negatywne konsekwencje w przyszłości, dlatego też warto każdą sprawę spadkową skonsultować z radcą prawnym naszej Kancelarii, która zajmuje się sprawami spadkowymi w Opolu. Warto również zwrócić uwagę, iż sprawy spadkowe to nie tylko kwestia dziedziczenia majątku, czy też długów oraz kwestia podjęcia odpowiednich działań po śmierci spadkodawcy. To także daleko idące konsekwencje uprzedniego rozporządzania majątkiem przez spadkodawcę. Wskazać bowiem należy, iż darowizny przekazane za życia spadkodawcy mogą zostać zaliczone na poczet tzw. schedy spadkowej, co oznacza, że w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku dokonuje się pomiędzy zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Kolejna bardzo ważna kwestia o której zapominamy, to zachowek. Jest to specjalne świadczenie, które ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższej rodziny zmarłego, jeśli została ona pominięta w testamencie. Prawem do otrzymania pieniędzy objęci są rodzice, dzieci i wnuki, a także współmałżonek spadkodawcy.

Porady z zakresu prawa spadkowego w Opolu

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego, w ramach których nie tylko reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach przed sądami w zakresie nabycia lub odrzucenia spadku, działu spadku, czy dochodzenia zachowku. Doradzamy także w zakresie rozporządzeń testamentowych za życia spadkodawcy, doradzamy w jaki sposób sporządzić ważny testament oraz jakie konsekwencję będą płynęły z podjętych dotychczas rozporządzeń majątkowych dla potencjalnych spadkobierców i najbliższej rodziny.

Nadto uczestniczymy w pozasądowym sporządzaniu umów i porozumień pomiędzy spadkobiercami, doradzamy w zakresie prawidłowego przygotowania umowy darowizny i sformułowania niezbędnych zapisów. Spadki Opole to także doradztwo w zakresie wybrania najkorzystniejszego sposobu rozwiązania spraw spadkowych, które można przeprowadzić przed Sądem jak i w trakcie wizyty w Kancelarii Notarialnej. Nasza kancelaria świadcząc usługi w zakresie spadki (Opole) to także doradztwo w przedmiocie wykluczenia możliwości dochodzenia zachowku lub zaliczenia darowizny w poczet schedy spadkowej w przyszłości. Wyjaśniamy i doradzamy jakie konsekwencje wiążą się z otrzymaniem darowizny, czy sporządzeniem testamentu, w którym wykluczeni zostają spadkobiercy ustawowi, a także jak uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie zachowku.

Jeżeli zostałeś stroną jakiegokolwiek postępowania spadkowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, nieważności testamentu, zachowku, roszczeń spadkobierców o wydanie spadku ustalenie niegodności dziedziczenia lub innych spraw związanych ze spadkiem lub dziedziczeniem – potrzebujesz doradztwa w tym zakresie – zapraszamy do naszej Kancelarii, gdzie możesz uzyskać kompleksową pomoc prawną w zakresie doradztwa, jak i reprezentowania Twoich interesów w sprawach spadkowych.

Prowadzimy wszystkie sprawy spadkowe (Opole), które reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego – „Spadki”.

Jeżeli potrzebna jest Ci pomoc prawna w sprawach spadkowych skontaktuj się z Kancelarią, w celu uzyskania fachowej i rzetelniej porady! Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie!