Mediacje rodzinne Opole

Mediacja to sposób na rozwiązanie sporów w rodzinie z udziałem osoby trzeciej, która pozostaje bezstronna. Ułatwia to zatrzymanie eskalacji konfliktu, ponieważ mediator czuwa nad komunikacją oraz pozwala stronom na wzajemne wysłuchanie swoich stanowisk, określenie warunków rozwiązania sporu i załatwienia sprawy bez pomocy sądu.

 

Najczęściej mediacje dotyczą:

 • alimentów
 • podziału majątku
 • sporu między małżonkami
 • spadku
 • rozwodu między małżonkami
 • alimentów

Prowadzone mediacje w sprawach rodzinnych zawsze mają miejsce na podstawie umowy z klientem, stąd też klient ma pewność, iż jest w rękach profesjonalistów.

 

Co uzyskasz podejmując mediacje?

Podkreślić należy, iż podejmując mediację zyskujesz czas, ponieważ pozasądowe załatwienie sporu jest o wiele szybszym sposobem na rozwiązanie konfliktu – nie musisz się martwić, iż latami będziesz wzywany do sądu. Jest to prosty sposób na dobrowolne załatwienie zaognionej sytuacji, na wysłuchanie stron, wypracowanie wspólnego stanowiska.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art.  art. 103 § 1 k.p.c. „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 § 2 k.p.c. wskazano, że „przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.”.

Wskazanie czy strony podjęły próbę mediacji bądź pozasądowego rozwiązania sporu jest jednym z wymogów formalnych pozwu wskazanym w art. 187 § 1 pkt. 3 „Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.”

 

Zalety mediacji:

 • pomoc w komunikacji
 • wypracowanie wspólnego stanowiska
 • wyjaśnienie spornych kwestii
 • pomoc w zrozumieniu drugiej strony
 • pomoc w wyrażeniu swoich oczekiwań,
 • brak strony wygranej i przegranej
 • poprawienie relacji na przyszłość
 • szybkość postępowania

Nie czekaj i przyjdź już dziś! Pomożemy ci rozwiązać konflikt, wyartykułować twoje oczekiwania, a także poprawić relacje z drugą stroną na przyszłość – nie czekaj i zadzwoń bądź przyjdź do naszej kancelarii!

Prowadzimy mediacje w mediacje w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i karnych w Opolu jak i na terenie całego województwa.