Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów?

W prawie rodzinnym źródłem obowiązku alimentacyjnego są więzy krwi lub instytucje prawne, z którymi łączy się powstanie obowiązku alimentacyjnego (np. małżeństwo, przysposobienie). Podstawą roszczeń alimentacyjnych między małżonkami jest wzajemny obowiązek pomocy, współdziałania dla dobra założonej rodziny i zaspokajania jej potrzeb, co zostało uregulowane w przepisach art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co rozumieć pod pojęciem „potrzeby rodziny”?

Do potrzeb rodziny należy zaliczyć utrzymanie i wychowywanie dzieci, ale również indywidualne potrzeby małżonków jeżeli ich zaspokojenie w konkretnych okolicznościach jest usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadzie jednakowej stopy życiowej wszystkich członków rodziny. W sytuacji, w której rodzinę tworzą tylko małżonkowie, potrzeby rodziny są sumą potrzeb obojga małżonków. 

Jaki jest zakres obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka?

Zakres ten jest kształtowany przez zasadę równej stopy życiowej małżonków, która, choćby pozostawali w faktycznym rozłączeniu, powinna być równa. Poziom stopy życiowej rodziny określają możliwości zarobkowe i majątkowe obojga małżonków, co oznacza, iż obowiązek alimentacyjny między małżonkami nie jest zależny od tego czy jedno z nich pozostaje w niedostatku. 

Przykład: Małżonek, który jest niezdolny do pracy lub jego możliwości zarobkowe są ograniczone wskutek np. prowadzenia gospodarstwa domowego, a przez to nie ma wystarczających źródeł dochodu na zaspokojenie swoich potrzeb uprawniony jest do żądania od drugiego małżonka środków  z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Jak dochodzić środków od małżonka?

Spełnienie obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny małżonek może dochodzić na drodze procesu cywilnego. 

Istnieje również możliwość uzyskania środków na utrzymanie rodziny poprzez żądanie wydania nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk współmałżonka, w sytuacji w której jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Poznaj nasze usługi w zakresie aliementów.