Liczne obostrzenia, zatrzymanie gospodarki całego kraju, powoduje, iż wiele osób boryka się z problemami w pracy. Wielu przedsiębiorców zamyka swoją działalność gospodarczą, a szukanie nowej pracy w obecnej sytuacji wydaje się dosyć problematyczne. Do tego wszystkiego pojawia się kwestia nieuiszczonego świadczenia na dziecko lub dzieci. Rozwiązań jest kilka. Zapraszamy do lektury.

Wskazuje się, że obecnie komornicy mają pełne ręce roboty. Napływają kolejne wnioski od dłużników w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego bądź też wnioski z informacją, iż dłużnicy wstrzymują płatności, ponieważ mają inne priorytetowe wydatki. A to wszystko spowodowane jest koronawirusem. A dodać należy, iż każdy sąd inaczej rozpatruje sprawy priorytetowe, niemniej w katalogu tych spraw na próżno szukać postępowań związanych z alimentami. Wobec tego co można uczynić?

Mediacja, sposób na rozwiązanie wielu spraw

Przede wszystkim wskazać należy, iż zarówno wierzyciel jak i dłużnik w obecnej sytuacji powinni wykazać się odrobiną wyrozumiałości. Oczywiście, nie mamy na myśli celowego niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego, gdy osoba posiada środki pieniężne, aby opłacić świadczenie. Rozwiązaniem na tego typu dolegliwości jest mediacja.

Nie dość, że obecnie jest najszybszym możliwym sposobem na rozwiązanie konfliktu, to pomaga wypracować stanowiska obu stron. Ponadto, mediator pozwoli wypowiedzieć się jednej i drugiej stronie i przedstawić swoje stanowisko bez niepotrzebnych awantur w tym zakresie. Ponadto, w obecnym czasie można to uczynić, nie wychodząc z domu. Wystarczy tylko włączyć komputer. Tak! Można mediację przeprowadzić zdalnie, w formie wideokonferencji.

Rozwiązanie sprawy przez postępowanie sądowe

Jeżeli jednak sytuacja jest na tyle poważna, iż mediacja niewiele zmieni, należy pomyśleć o alternatywie sądowej. Ale już na wstępie trzeba zaznaczyć, iż sądy pracują obecnie w zmienionym zakresie. Przede wszystkim sprawy o podwyższenie, obniżenie czy przyznanie alimentów nie są traktowane jako sprawy priorytetowe, a co za tym idzie, nie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Ponadto, w chwili obecnej sądy mają zawieszoną działalność do 15 maja. Jest opcja powołania się przy wniesieniu pozwu dotyczącego świadczenia alimentów na art. 14a ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego treść brzmi: „Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości”.

Niemniej, należy wykazać, iż przesłanki wskazane w przepisie faktycznie zachodzą. Jednakże, jeżeli osoba straciła pracę, a zobowiązanie alimentacyjne na niej ciąży, to objęcie sprawy jako sprawy pilnej jest uzasadnione, natomiast to sędzia powinien wówczas wystąpić do prezesa sądu, aby tę sprawę zaliczyć do spraw priorytetowych. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, nie zwlekaj i zadzwoń. Przyjrzymy się bliżej twojej sprawie, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie, a następnie przygotujemy pismo wraz z wszystkimi załącznikami niezbędnymi na potwierdzenie słów zawartych w piśmie sądowym.

Wskazać należy, iż większość rodziców zmaga się z problemami związanymi z alimentami tudzież kontaktami z dziećmi (pisaliśmy o tym m.in. ostatnim artykule – jak realizować kontakty z dziećmi w czasie epidemii).

Dlatego też, tak ważne jest przedstawienie dowodów na poparcie swojego stanowiska. Jeżeli uległy zmianie możliwości zarobkowe, co w obecnych czasach jest sytuacją nierzadką, należy to przedstawić sądowi. Przede wszystkim należy sięgnąć do przepisów z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które stanowią podstawę do rozważań na temat świadczeń alimentacyjnych, a mianowicie do art. 135 § 1 k.r.o., który stanowi, iż:

„Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

W okresie pandemii te dwie przesłanki mogły ulec zmianie, co może bądź też powinno stanowić podstawę do zmiany orzeczenia w tym zakresie. W obecnej sytuacji wierzyciel nie może powoływać się na koszty związane z wyjściem dzieci do kina, teatru, dodatkowymi zajęciami czy wyjazdami. A jeżeli osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, to na pewno te aspekty powinny zostać podniesione. Niemniej, patrząc z perspektywy drugiego rodzica, możliwym jest także przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów, uzasadniając powyższe faktem, iż osoba opiekuje się całodobowo dziećmi, ponieważ nie ma możliwości pracy zdalnej. Bądź też po prostu, w wyniku utraty pracy, nie posiada środków na utrzymanie dzieci.

Ostatnią drogą wydają się być wnioski o zabezpieczenie postępowania. Jest to rozwiązanie doraźne, ale w obecnej sytuacji, w której nie wiadomo, kiedy skończy się pandemia koronawirusa, a sądy nie pracują w normalnym trybie, można przyznać iż jest to rozwiązanie bardzo pomocne. Przede wszystkim art. 92 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. stanowi, iż

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm. 23) ), sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie. Nie wyłącza to wydania postanowienia przez referendarza sądowego w sprawach, w których ustawa to dopuszcza”.

Wobec powyższego w każdym postępowaniu dotyczącym alimentów można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie, niemniej należy szczegółowo uzasadnić cel zabezpieczenia. Należy wskazać także, iż przez brak zabezpieczenia nie zostanie osiągnięty cel postępowania.

Jeżeli jesteś osobą, której zmieniła się sytuacja zarobkowa z powodu epidemii, a ciąży na Tobie obowiązek alimentacyjny, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 505 205 548 lub w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a doradzimy ci jak wyjść z tej trudnej sytuacji.