Wniosek o upadłość - co powinieneś wiedzieć?

Jesteś niewypłacalny? Zalegasz ze spłatą rat kredytu? A może komornik zajął już Twój rachunek bankowy?

Nie tylko przedsiębiorcy mogą ogłaszać upadłość jeżeli popadli w stan niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć mogą również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każda osoba fizyczna mająca zdolność prawną (czyli każdy człowiek od chwili urodzenia) może skorzystać z uprawnienia do oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego.

Kiedy ogłasza się upadłość?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, co oznacza, iż nie ma on możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma możliwości regulowania rat kredytu, płacenia czynszu itd. Należy jednak mieć na uwadze, iż sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania.

Jaki trzeba posiadać majątek żeby złożyć wniosek?

Dłużnik nie musi posiadać jakiegokolwiek majątku żeby została wobec niego ogłoszona upadłość konsumencka.

Gdzie składa się wniosek?

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla miejsca pobytu osoby fizycznej.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 zł.