Spółka z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest to typ spółki handlowej, który charakteryzuje się tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu, tj. odpowiadają za nie majątkiem spółki a nie swoim osobistym.

Czy mogą ją założyć wspólnie małżonkowie?

Polskie prawo przewiduje możliwość zawarcia spółki z o. o. z osobą najbliższą, tak więc nie ma żadnych przeciwskazań, aby założyć taką spółkę z małżonkiem. 

Z reguły małżonkowie z chwilą zawarcia małżeństwa wchodzą w ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, jednak wspólność tą można odpowiednio modyfikować- zgodnie z wolą małżonków ograniczyć ją lub rozszerzyć. Każdy z małżonków posiada również swój odrębny majątek osobisty.

Przy zakładaniu spółki z o.o. nie jest istotne w jakim ustroju małżeńskim pozostają małżonkowie.

Jak zakłada się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Aby założyć spółkę z o.o.  należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego oraz wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wielkość to 5000 zł. Następnie trzeba złożyć, na urzędowym formularzu, wniosek o wpis do KRS w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Co zrobić z taką spółką z o.o. po rozwodzie?

Po ustaleniu rozdzielności majątkowej, która następuje zazwyczaj z momentem rozwodu, udziały w spółce z o.o. małżonków dzielą się pomiędzy nich. Zazwyczaj będą one równe, ponieważ zgodnie z polskim prawem małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak czasami brane są również pod uwagę poczynione nakłady.

Małżonkowie mogą dalej prowadzić razem przedsiębiorstwo albo jeden z małżonków może spłacić drugiego na podstawie konsensusu w kwestii wartości udziałów albo ich wyceny sporządzonej przez profesjonalnego biegłego.
Spółkę można również zlikwidować.

Co zrobić w sytuacji, gdy wspólnikiem spółki z o.o. jest wyłącznie jeden z małżonków?

Gdy w spółce jest tylko jeden z małżonków, ale jego wkład nastąpił z majątku wspólnego małżonków, przy podziale majątku drugiemu małżonkowi zawsze przysługują prawa majątkowe wobec tych udziałów. Umowa spółki może jednak zakładać, że przy podziale majątku były małżonek, nawet gdy nabędzie połowę udziałów, którymi zarządzał jego małżonek, nie będzie mógł wstąpić do spółki. W takim przypadku może on liczyć na uzyskanie równowartości należnych udziałów od małżonka w formie rekompensaty finansowej.

Czy trzeba rozliczyć się z małżonkiem w trakcie podziału majątku z udziałów w spółce, która została zawarta przed zaistnieniem małżeństwa?

Jeżeli małżonek wszedł do spółki przed zawarciem małżeństwa albo po jego zawarciu, ale wkład nastąpił z majątku osobistego, udział uzyskany przed zawarciem małżeństwa należy do majątku odrębnego małżonka.