Zawinione i niezawinione, czyli jakie mogą być przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Ustalenie powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, będącego przesłanką orzeczenia rozwodu, może mieć istotne znaczenie dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest w danych okolicznościach sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo czy z żądaniem rozwodu nie występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia społecznego. Dodatkowo, pozwala to również stwierdzić czy odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto, ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego ma również istotne znaczenie w ustaleniu winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zawinione, czyli jakie?

Do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego zaliczyć można m.in.:

 • agresję;
 • alkoholizm i inne nałogi;
 • groźbę;
 • nieetyczne postępowanie;
 • niewierność;
 • niegospodarność;
 • odmowę wzajemnej pomocy;
 • nieporozumienia na tle seksualnym;
 • odmowę współżycia płciowego;
 • zaniedbywanie małżonka i rodziny;
 • zły stosunek do rodziny współmałżonka.

Niezawinione, czyli jakie?

Za niezawinione przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego uważa się m.in.:

 • chorobę;
 • chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy;
 • niedobór seksualny;
 • niezgodność charakterów i umysłowości.

Istnieją również przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, które można uznać zarówno za niezawinione, jak i zawinione, należą do nich m.in.:

 • bezpłodność;
 • niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka;
 • różnica światopoglądów;
 • różnca wieku;
 • wady oświadczenia woli.