Co to alienacja rodzicielska?

Alienacja rodzicielska to utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem. Może być widoczna na wielu płaszczyznach, poczynając od opowiadania dziecku w negatywny sposób na temat drugiego rodzica, poprzez skrajne zachowania w postaci uniemożliwiania dziecku spotkania z rodzicem. Największą ofiarą tych sytuacji jest dziecko, które manipulowane nie wie jak zachować się właściwie, a dobro dziecka powinno być priorytetem dla rodziców.

Przykłady alienacji:

  1. Negatywne nastawienie dziecka względem drugiego rodzica
  2. Manipulowanie uczuciami dziecka
  3. Przekupywanie dziecka przez jednego z rodziców
  4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które nie pozwalają na spotkania z drugim rodzicem
  5. Zakaz wglądu przez rodzica w dokumentację dziecka
  6. Brak chęci rodzica do wypracowania wspólnego stanowiska

Wszystkie te czynności powodują bezprawne ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Co robić, jeżeli rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Rozsądnym wyjściem z takiej sytuacji jest sądowe ustalenie kontaktów. Należy złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim. W tym zakresie świadczymy kompleksowe usługi i pomożemy stworzyć taki wniosek.

Natomiast, jeżeli istnieje już orzeczenie regulujące kontakty z dzieckiem, a jeden z rodziców nie realizuje prawidłowo ustalonych sądownie kontaktów poprzez utrudnianie kontaktów z dzieckiem, można wówczas wystąpić na drogę sądową z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie postanowienia w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. Jeżeli rodzic – mimo zagrożenia nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej – nadal nie wykonuje ustalonych kontaktów, w tym np. uchyla się od wydawania dziecka na kontakty – sąd orzeknie o nakazie zapłaty.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Innym rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych w postaci utraty kontaktu z dzieckiem, poprzez uporczywe utrudnianie kontaktów rodzica z małoletnim.

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok skazujący matkę dziecka na karę 10 tysięcy złotych tytułem naruszenia dóbr osobistych ojca dziecka. Mężczyzna chcąc spotkać się z dzieckiem, zwalniał się z pracy, ponosił koszty związane z dojazdem, jednak z uwagi na naganne zachowanie matki spotkania nie odbywały się. Wynikiem izolacji dziecka od rodzica, jest całkowite zerwanie więzi emocjonalnej z dzieckiem – a przecież prawidłowy rozwój dziecka wymaga obecności ojca i matki. Stąd też, Sąd zaliczył utraconą więź emocjonalną w poczet utraconych dóbr osobistych i zasądził odpowiednie zadośćuczynienie.

Czym są dobra osobiste?

Jak wskazuje art. 23 k.p.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Mimo wszystkich możliwych do podjęcia kroków prawnych, nie można stracić z pola widzenia przede wszystkim dobra małoletniego dziecka, które niezależnie od przedmiotu postepowania jest wartością nadrzędną.

Jeżeli twój były partner/partnerka utrudnia wykonywanie kontaktów z twoim dzieckiem skontaktuj się z nami telefonicznie lub w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a doradzimy ci jak wyjść z tej trudnej sytuacji.