Kiedy popadliśmy w pętlę długów, których nie jesteśmy w stanie spłacić, mamy szansę na wyjście z tej niekorzystnej dla nas sytuacji. Na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika sąd wobec dłużnika może orzec upadłość konsumencką. Oznacza ona dla niego wiele poświęceń, ale również perspektywę realnego wyjścia z zadłużenia.

Pierwsza część poradnika poświęcona jest upadłości konsumenckiej, natomiast druga – oddłużeniu.

Upadłość konsumencka

Co oznacza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i jednocześnie stały się niewypłacalne. Niewypłacalność oznacza, iż dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Zadaniem upadłości konsumenckiej przede wszystkim jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika. Umorzenie długów konsumenta może dotyczyć ich całości lub części, a dłużnik nie jest ani nie będzie w stanie ich zapłacić. Niemniej jednak sytuacja ta dotyczy tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości czy windykacji należności od niewypłacalnego konsumenta na rzecz jego wierzycieli.

Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości wyswobodzenia się z długów, zadajemy sobie kolejne pytania: Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Jak ogłosić upadłość konsumencką? Jak uzyskać upadłość konsumencką?

Zatem, ogłoszenie upadłości konsumenckiej występuje wtedy, kiedy wystąpią łącznie dwa warunki:

 • niewypłacalność dłużnika
 • niezawiniona przez dłużnika przyczyna powstania lub zwiększenia stanu niewypłacalności

Niewypłacalność dłużnika oznacza, że dłużnik musi być na tyle niewypłacalny, aby możliwe było ogłoszenie jego upadłości. Oceniając sytuację finansową wskazuje się, że dłużnik utracił zdolność do zrealizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem wierzycieli.

Mówiąc krótko oznacza to, że sytuacja finansowa dłużnika jest na tyle zła, że nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych.

​Z kolei niezawiniona przez dłużnika przyczyna powstania lub zwiększenia stanu niewypłacalności oznacza, że wspomniana niewypłacalność dłużnika nie była spowodowana jego umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem w tej kwestii.

Gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do właściwego Sądu Rejonowego – Wydział Gospodarczy.

Upadłość konsumencka – wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W przypadku podania fałszywych informacji we wniosku – Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości.

Co daje upadłość konsumencka?

Celem upadłości konsumenckiej jest doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.).

Upadłość konsumencka spełnia zasadniczo dwie funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić,
 • windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Upadłość konsumencka - kto może z niej skorzystać?

Idąc dalej należy odpowiedzieć na pytanie: kto może wystąpić o upadłość konsumencką? Mianowicie, dłużnik lub wierzyciel na wniosek wszczyna postępowanie upadłościowe. Wobec czego wniosku nie może złożyć prokurator, czy organizacja społeczna. Co więcej postępowania nie może prowadzić sąd z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która po pierwsze nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej (nie ma już obowiązku oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania działalności gospodarczej).

Jak działa upadłość konsumencka i kto przeprowadza upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek dłużnika jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma prawo złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

Upadłość konsumencką przeprowadza sędzia – komisarz Sądu Rejonowego z Wydziału Gospodarczego i to do niego należy decyzja czy i które długi można umorzyć. Ponadto to Sąd ustala plan spłaty pozostałych długów i – co więcej - może zdecydować o sprzedaży domu czy mieszkania.

Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek dłużnika staje się „masą upadłości”. Masą tą zarządzana wyznaczony przez sąd syndyk. Oznacza to, że dłużnik nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, np. nie może sprzedać samochodu. Następnie syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, po czym przystępuje do sprzedaży majątku upadłego dłużnika. Wyjątkiem są przedmioty pierwszej potrzeby, które są potrzebne do codziennej egzystencji, bowiem one nie wchodzą w skład masy upadłościowej.

Na tym etapie można tylko zawierać drobne umowy życia codziennego. Ponadto otrzymujecie Państwo również zatwierdzony przez sąd plan spłaty, który pokryje resztę Państwa zobowiązań, jednak będzie on racjonalny i uwzględni Państwa możliwości, zważając na potrzeby mieszkaniowe i obowiązek utrzymania rodziny. Dodatkowo, egzekucji nie podlegają przedmioty osobiste tj. urządzenia domowe, odzież, leki, narzędzia służące do pracy oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Upadłość konsumencka przynosi duże zyski. Przede wszystkim człowiek staje się oddłużony, a długi które nie zostały zaspokojone w tej procedurze zostają umorzone. Postępowania o zapłatę czy egzekucję toczone przed sądem zostaną umorzone. Zostajesz również wykreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa;
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Gdzie sprawdzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłasza Sąd podczas posiedzenia.

Natomiast wierzyciel, który jest zainteresowany postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości, może powziąć informację na stronie „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, gdyż właśnie na tej stronie ustawodawca nałożył na sąd obowiązek obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Oddłużenie

Zaciąganie pożyczek i kredytów powinniśmy brać rozważnie i to wtedy kiedy wiemy, że będziemy w stanie poradzić sobie ze spłatą takiego zadłużenia. W przypadku gdy nie będziemy oddawali pieniędzy pożyczkodawcy, może on niestety zacząć naliczać nam dodatkowe odsetki i kary z tytułu braku wywiązywania się z postanowień wynikających umowy. W takiej zaistniałej sytuacji możemy skorzystać z oddłużania.

Należy mieć na uwadze, że zaciągniętych przez nas kredytów czy pożyczek, nikt za nas nie spłaci, z wyjątkiem gdyby były one poręczone. Z zadłużeniem będziemy musieli poradzić sobie samodzielnie, lecz nie zawsze jest to takie jasne i proste, jak może nam się to wydawać, a w szczególności kiedy to wpadliśmy już w spiralę zadłużenia.

Dlatego też nasza kancelaria z wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą na ten temat z chęcią przyjdzie Państwu z pomocą! Zapewniamy pomoc prawną dla zadłużonych, a także
udzielamy porad prawnych.

Czym jest oddłużenie?

Oddłużenie to instytucja polegająca na działaniach prowadzących do redukcji długów. Są to działania polegające m.in. na negocjacjach z wierzycielami, restrukturyzacji zobowiązań, kontaktach z komornikami i firmami windykacyjnymi, czy też pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Należy mieć na uwadze, iż oddłużanie zazwyczaj nie ma formy materialnej pomocy w spłacie zaległości, lecz przybiera formę doradztwa, które to z kolei pozwala na wskazanie drogi do pozbycia się długów

Oddłużanie osób fizycznych to nie tylko upadłość konsumencka, ale objęcie ochroną-parasolem antywindykacyjnym, redukcja długu, umorzenie całości lub części naszego długu, czy też odroczenie płatności.


Wobec powyższego Kancelaria Hilarowicz oferuje Państwu pomoc w wychodzeniu z długów. Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu spraw oddłużeniowych oraz redukcji długów na terenie Opola i okolic. Profesjonalnie i skutecznie pomagamy dłużnikom, zarówno na etapie pierwszych informacji o zadłużeniu, jak i postępowania sądowego, a także egzekucji komorniczej.

W ramach oddłużenia:

 • reprezentujemy dłużników przed sądami, urzędami, instytucjami,
 • prowadzimy negocjacje oddłużeniowe z instytucjami finansowymi,
 • reagujemy szybko i skutecznie chroniąc przed egzekucją komorniczą, a także pomagając przy jej zawieszeniu lub umorzeniu,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz plany
  oddłużeniowe.

Oferujemy fachową pomoc prawną w wyjściu z długów klientom indywidualnym
i przedsiębiorcom.

Jesteś osobą fizyczną, która nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań?

Pomagamy w oddłużaniu osób fizycznych i proponujemy Ci oddłużenie w postaci upadłości konsumenckiej przeznaczone dla niewypłacalnych konsumentów.

Będąc reprezentowanym przez doświadczonego pełnomocnika zwiększasz swoje szanse na oddłużenie.

Nasza kancelaria do sytuacji każdego klienta podchodzi indywidualnie i z dużym zaangażowaniem. Znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów finansowych, które przy okazji nie pozbawi Cię godnych warunków życia.